Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego wakenbake.pl

(„Regulamin”)

Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem sklepu wakenbake.pl co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Sklep internetowy wakenbake.pl jest prowadzony przez Wakenbake Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dalibora 18, 01-439 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000962607, NIP: 527-299-53-30, REGON: 521578773, kapitał zakładowy: 5000 zł.

Kontakt ze sklepem wakenbake.pl jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@wakenbake.pl oraz pisemnie na adres: Wakenbake Sp. Z o.o. ul. Dalibora 18, 01-439 Warszawa

 1. Definicje:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego wakenbake.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego wakenbake.pl, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Konto Klienta – konto Klienta pozwalające na korzystanie z aplikacji mobilnej oraz sklepu internetowego wakenbake.pl

Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego wakenbake.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Pliki elektroniczne – treści cyfrowe i inne produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym;

PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;

Sklep Internetowy– prowadzony przez Wakenbake Sp. Z o.o. sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową wakenbake.pl.

Treść Cyfrowa – treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827)

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

 1. Postanowienia ogólne
  • Regulamin określa:
   • zasady rejestracji w Sklepie Internetowym;
   • warunki składania zamówień na produkty oferowane oraz dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów;
   • uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
   • zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  • Do przeglądania oferty Sklepu Internetowego niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
  • W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Klient zobowiązany jest również do powstrzymywania się od aktywności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym od ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego oraz jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, m.in. do rozsyłania spamu, prowadzenia na stronach internetowych Sklepu Internetowego działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
  • Przeglądanie asortymentu oferowanego przez Sklep Internetowy nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami Rozdziału 3 niniejszego Regulaminu bądź po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
  • Rozliczenia transakcji Przelewem Elektronicznym przeprowadzane są za pośrednictwem operatora iMoje ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: wakenbake.pl
 2. Rejestracja
  • Rejestracja w Sklepie Internetowym jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z właścicielem Sklepu umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Poprzez rejestracje w Sklepie Internetowym Klient jest uprawniony: (i) wprowadzać, edytować oraz usuwać swoje dane osobowe jak i dane do wysyłki zamówienia, (ii) składać zamówienia z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych; (iii) tworzyć listy zakupów; (iv) przeglądać historię zamówień;
  • W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane: imię i nazwisko lub, adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  • Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta na podany przez niego adres e-mail zostanie przesyłany e-mail z potwierdzeniem dokonania rejestracji z linkiem uwierzytelniającym rejestrację Klienta, który Klient zobowiązany jest kliknąć. Od tej chwili Konto Klienta będzie aktywne.
  • Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każde logowanie do Konta Klienta następuje poprzez użycie danych przez Klienta podanych w trakcie rejestracji, albo zmienionych za pomocą ustawień Konta Klienta.
  • Konto Klienta jest prowadzone w ramach Sklepu przez czas nieokreślony, przy czym Klient jest uprawniony do rezygnacji z Konta Klienta w Sklepie Internetowym w każdym czasie – bez jakichkolwiek opłat.
  • Loginu i hasło do Konta Klienta w Sklepie Internetowym nie powinno być przekazywane przez Klienta osobom trzecim. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
  • W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy skontaktować się Sklepem Internetowym w następujący sposób: (i) mailowo na adres e-mail: zamowienia@wakenbake.pl Usunięcie Konta Klienta będzie możliwe po uprzednim potwierdzeniu, że osoba podejmująca dyspozycję usunięcia Konta Klienta jest posiadaczem Konta Klienta. Usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie co jednocześnie oznacza rozwiązanie pomiędzy Klientem a właścicielem Sklepu Internetowego umowy o świadczenie usług drogą elektronicznych, o których mowa w pkt. 3.1. niniejszego Rozdziału 3 Regulaminu.
 3. Oferta Sklepu Internetowego
  • Informacje o produktach oferowanych przez Sklepu Internetowy stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  • Ceny towarów oferowanych przez Sklepu Internetowy:
   • podawane są w złotych i zawierają podatek VAT;
   • nie zawierają kosztów dostawy, koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta;
   • nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
   • Całkowity koszt zamówienia wskazywany jest w podsumowaniu zamówienia w Koszyku – przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
  • Właściciel Sklepu Internetowego zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma zastosowania do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
  • Właściciel Sklepu Internetowego jest uprawniony do przeprowadzania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży na odrębnie określonych zasadach.
 4. Zamówienia i ich realizacja
  • Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
  • W celu złożenia zamówienia należy:
   • zalogować się do Sklepu Internetowego bądź skorzystać z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji;
   • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
   • wybrać sposób dostawy, przy czym Sklep Internetowy oferuje jedynie zamówienia z wysyłką;
   • wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru; w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost dodatkowo podać adres alternatywny, gdzie skierowana zostanie przesyłka, jeśli jej gabaryty uniemożliwią umieszczenie jej w Paczkomacie InPost;
   • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
   • wybrać formę płatności;
   • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
  • Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.
  • Jeżeli w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.
  • Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
  • Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep Internetowy zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem właściciela Sklepu Internetowego o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 5.6. powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a właścicielem Sklepu Internetowego do zawarcia umowy dotyczącej złożonego zamówienia.
  • Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
  • Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, właściciel Sklepu Internetowego nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez właściciela Sklepu Internetowego i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.
 5. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
  • Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym mogą być opłacone wyłącznie z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) za pośrednictwem systemu szybkich płatności iMoje.
  • Realizacja zamówienia rozpocznie się po poinformowaniu Sklepu Internetowego przez podmiot realizujący płatności poprawnego wykonania operacji płatniczej przez Klienta.
 6. Realizacja zamówień
  • Towary oferowane w Sklepie Internetowym są przygotowywane do wysyłki w ciągu 1-3 Dni Roboczych od momentu wskazanego w Rozdziale 6 pkt. 6.2. Regulaminu. Wyjątkiem są towary oznaczone adnotacją “Przedsprzedaż” (lub równoznaczne, w opisie których podana jest przewidywana data wysyłki (przewidywana data wysyłki może ulec zmianie).  Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce „Moje zamówienia”. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
  • Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta przez firmy kurierskie: Kurier inPost i inPost Paczkomaty na adres dostawy wskazany przez Klienta.
  • W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail Klienta komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (tzw. status zamówienia) oraz faktura VAT.
 7. Reklamacje
  • Właściciel Sklepu Internetowego ma obowiązek dostarczenia Klientom produktów bez wad fizycznych i prawnych. Postanowienia niniejszego Rozdziału 8 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów nabywających produkty jako Konsumenci.
  • Sklep na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów Przedsiębiorców z tytułu wad (rękojmia).
  • Właściciel Sklepu Internetowego w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  • Reklamacja powinna zawierać: dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do właściciela Sklepu Internetowego na następujące adres: Wakenbake Sp. Z o.o. ul. Dalobira 18, 01-439 Warszawa
  • Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka pocztowa ekonomiczna), Sklep Internetowy zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 9.
 8. Zwrot należności Klientom
  • Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep Internetowy do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
  • Zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.
  • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 9. Warunki gwarancji
  • Produkty sprzedawane przez Właściciela Sklepu Internetowego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Właściciel Sklepu Internetowego nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt pod adres e-mail: zamowienia@wakenbake.pl
  • W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  • Korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a właściciel Sklepu Internetowego może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do właściciela Sklepu Internetowego pod adres e-mail: zamowienia@wakenbake.pl
  • Korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – należy złożyć reklamację stosownie do postanowień Rozdziału 8 niniejszego Regulaminu.
 10. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
  • Klient (niezależnie od prawa odstąpienia od umowy) może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się ze Sklepem Internetowym poprzez adres e-mail: zamowienia@wakenbake.pl
  • Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11.7. poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
   • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez właściciela Slepu Internetowego, że utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować właściciela Sklepu Internetowego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@wakenbake.pl)
  • Wzór formularza do odstąpienia od umowy znajduje się pod linkiem (link). Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • Właściciel Sklepu Internetowego zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w 11.7. poniżej).
  • Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument.
  • Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt właścicielowi Sklepu Internetowego, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia na adres: Wakenbake Sp. Z o.o. ul. Dalibora 18, 01-439 Warszawa
 11. Promocje
  • Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach.
  • Promocje dzielą się na:
   • promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym na stronie danego produktu;
   • promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
   • pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt;
   • promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki promocji umieszczone na stronie promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnego typu płatności (z góry lub przy odbiorze).
  • Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
  • Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
  • W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego.
  • Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.
 12. Dane osobowe
  • Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym (m.in. w procesie rejestracji Konta Klienta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego), przetwarzane są przez Wakenbake Spółka Z Ograniczoną odpowiedzialnością z adresem siedziby: ul. Dalibora 18, 01-439 Warszawa (dalej jako: „Administrator”).
  • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, które wymagają podania danych osobowych.
  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w Rozdziale 14 niniejszego Regulaminu także w celu świadczenia usługi newslettera.
  • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto Klienta lub poprzez zgłoszenie na adres e-mail zamowienia@wakenbake.pl
  • Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na w Polityce prywatności [www.wakenbake.pl/polityka-prywatnosci], która jest integralną częścią Regulaminu.
 13. Newsletter
  • Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja).
  • Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Sklepu Internetowego oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) właściciela Sklepu Internetowego i jego partnerów biznesowych.
  • Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym na Koncie Klienta.
  • Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
  • Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na Koncie Klienta lub drogą mailową: zamowienia@wakenbake.pl
 14. Postanowienia końcowe
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a właścicielem Sklepu Internetowego m.in. zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  • Właściciel Sklepu Internetowego dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże właściciel Sklepu Internetowego nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
  • W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności.
  • Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  • Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2021 roku do odwołania lub zmiany.
  • Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.wakenbake.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w  życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
TWOJE KONTO
WISHLIST
WISHLIST
Logowanie
Utwórz konto

Odzyskaj hasło

Zapomniane hasło? Proszę wprowadzić nazwę użytkownika lub adres e-mail. Wyślemy w wiadomości email, odnośnik potrzebny do utworzenia nowego hasła.

TOP

Koszyk 0